Điều khoản giao dịch và sử dụng

ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH VÀ SỬ DỤNG

Quý khách cần đọc các điều khoản dưới đây trước khi tiến hành các giao dịch và sử dụng trang web. Với việc truy cập, sử dụng và giao dịch tại trang web này, Quý khách phải xác nhận rằng Quý khách đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận tất cả các điều khoản đó.

1.Đối tượng, phạm vi áp dụng của điều khoản giao dịch và sử dụng

Điều khoản giao dịch và sử dụng này được áp dụng đối với giao dịch giữa Bên cung cấp dịch vụ và Bên sử dụng dịch vụ trong việc sử dụng thông tin và mua hàng qua trang tin thương mại điện tử của Bên cung cấp dịch vụ tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.

2.Giải thích thuật ngữ

 • Bên cung cấp dịch vụ” là lehoangtech.vn (sau đây được gọi là “lehoangtech hoặcvn“);
 • Website thương mại điện tử” là trang web vn(sau đây được gọi là “Website”);
 • Bên sử dụng dịch vụ” là Các cá nhân, tổ chức truy cập và sử dụng trang web vn(sau đây gọi là “Quý khách“);
 • Pháp luật điều chỉnh“:  Mọi giao dịch, hoạt động diễn ra trên website chịu sự điều chỉnh và giải thích của pháp luật Việt Nam;

3.Quyền và Nghĩa vụ của các bên

a. Trong giao dịch mua hàng

     Lehoangtech.vn có quyền và nghĩa vụ:

–    Cung cấp sản phẩm đúng chất lượng, số lượng, thời gian theo đơn đặt hàng đã thanh toán của Quý khách.

–    Đơn phương xóa bỏ đơn hàng đã quá thời hạn 1 tuần kể từ khi đặt hàng mà quý khách chưa thanh toán.

Quý khách có quyền và nghĩa vụ:

 • Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin mà  vnyêu cầu.
 • Thanh toán đơn hàng trong vòng 1 tuần kể từ thời điểm vnxác nhận đơn hàng.
 • Có thể chấm dứt đặt hàng trước hoặc ngay khi vnthông báo bắt đầu tiến hành chuyển hàng.

       b. Trong việc sử dụng thông tin trên website

Lehoangtech.vn có quyền và nghĩa vụ:

 • Cung cấp trung thực, trích dẫn chính xác nhất các thông tin trên website;
 • vn có toàn quyền trong việc đưa lên web, cắt, chỉnh sửa những thông tin khách hàng viết vào mục Nhận xét, Chia sẻ và Liên hệ.

Quý khách có quyền và nghĩa vụ:

 • Tự chịu trách nhiệm về việc hiểu và sử dụng các thông tin từ trang web.
 • Viết, gửi Nhận xét, Chia sẻ có tính chất xây dựng phù hợp với luật pháp Việt Nam.

      c. Trong việc thay đổi điều khoản

Các nội dung của các điều khoản này có thể được đơn phương thay đổi bởi lehoangtech.vn bằng cách cập nhật lại nội dung trên website. Vì vậy trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào Quý khách phải chắc chắn rằng đã đọc lại các điều khoản và hiểu biết được những thay đổi đó.